Algemene Voorwaarden


Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden. 

De Algemene Voorwaarden van De Blonde. Bouwbegeleiding B.V. 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. De Blonde: De Blonde Bouwbegeleiding B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Simmerdyk 1, 8601ZP te Sneek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75351404.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Blonde een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de partijen bij de overeenkomst; De Blonde en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen De Blonde en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee De Blonde zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Diensten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens De Blonde ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meeste ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, adviesverlening, bouwbegeleiding, bemiddeling, koperbegeleiding, projectbegeleiding, directievoering en toezichthouding.
 7. Werkzaamheden: de in een voorkomend geval in het kader van de Overeenkomst door of namens De Blonde te verrichten Werkzaamheden op basis van aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 van het Burgerlijk Wetboek en waarbij De Blonde dus als aannemer optreedt en niet als dienstverlener in het kader van een overeenkomst van opdracht de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Producten: de eventueel in het kader van de Overeenkomst door De Blonde in verband met het verrichten van de Werkzaamheden te leveren zaken.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Blonde en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door De Blonde worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van De Blonde (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. De Blonde kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Blonde dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Blonde dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van De Blonde, op de eventueel daartoe door De Blonde aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van De Blonde, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Blonde anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De Blonde verbindt zich jegens de Opdrachtgever uitsluitend tot die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. De Blonde is, onverminderd het bepaalde in artikel 7, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven.
 2. De Blonde verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt De Blonde zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatverbintenis is in elk geval sprake bij adviesverlening, bouwbegeleiding, bemiddeling, koperbegeleiding, projectbegeleiding, directievoering en toezichthouding, alsook andere Dienstverlening ten aanzien waarvan De Blonde de resultaten niet kan garanderen omdat De Blonde daarvoor (mede) afhankelijk is van derden of externe omstandigheden waarop De Blonde geen of geen overwegende invloed kan uitoefenen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. De Blonde is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 2. De Blonde is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door haar ingeschakelde derden.
 3. Onder geen beding aanvaardt De Blonde enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een Overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies of door bemiddeling van De Blonde is gebeurd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die De Blonde bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan De Blonde, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van De Blonde, zelf Partij bij de Overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door De Blonde worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. De Blonde gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle gegevens en eventuele goederen die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, op de daartoe tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen wijze. Indien de wijze van aanlevering van gegevens c.q. goederen door de Opdrachtgever, niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt aanlevering daarvan op de door De Blonde nader aan te geven wijze. Onder tijdig wordt verstaan binnen de door De Blonde aangezegde of vermelde termijn, dan wel bij gebreke van een dergelijke aanzegging of vermelding, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist.
 2. De Opdrachtgever is tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden en/of Diensten verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de Werkzaamheden c.q. Diensten worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden c.q. Diensten te verwijderen zaken en te verwerken zaken;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden en/of Diensten in redelijkheid door de door De Blonde tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water;
 • het verkrijgen van toegang door de door De Blonde tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Diensten c.q. Werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Opdrachtgever kan worden gevergd.
 1. De door De Blonde tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de Diensten c.q. Werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen van overheidswege en eventuele goedkeuringen van andere derden. De Opdrachtgever vrijwaart De Blonde van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 3. Wijzigingen in gegevens van de Opdrachtgever die zich na totstandkoming van de Overeenkomst voordoen, dienen zo spoedig mogelijk aan De Blonde te worden doorgegeven. De Blonde is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat De Blonde is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel doordat de Opdrachtgever De Blonde niet onverwijld van een wijziging in zijn gegevens mededeling heeft gedaan.
 4. De Opdrachtgever machtigt De Blonde, binnen het kader van hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, alle handelingen te verrichten die Dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van de tussen Partijen overeengekomen afspraken. De Opdrachtgever dient De Blonde steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever verleent De Blonde reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties welke nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. Indien en voor zover de uitvoering van de Overeenkomst op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever en tussen Partijen overeengekomen locatie geschiedt, dienen de door De Blonde tewerkgestelde personen op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle daar aanwezige en door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 5. In het kader van de Dienstverlening machtigt de Opdrachtgever De Blonde in het bijzonder al die rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de overeenkomen Diensten redelijkerwijs van belang zijn. De Blonde is op die grond gerechtigd om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever namens hem verbintenissen aan te gaan met derden tot ten hoogste het bedrag dat nodig is om het overeengekomen resultaat te realiseren.
 6. De Blonde is bij verbintenissen die zij uit naam van de Opdrachtgever met derden aangaat, niet verder betrokken dan als gevolmachtigde van de Opdrachtgever; de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling aan deze derden, al dan niet via De Blonde.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het door de Opdrachtgever aan De Blonde verschuldigd wordende hoger of lager uitvallen. In geval van een vaste prijs, zal De Blonde daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. De Blonde zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en/of (op)levering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of (op)levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is De Blonde gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop/het te bepalen tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van De Blonde op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij De Blonde de onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De Blonde zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Blonde een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden op verzoek van De Blonde Schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, is De Blonde gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving dientengevolge ontstaan, bestaande uit het bedrag waarop De Blonde tevens aanspraak had gemaakt indien zij in staat was gesteld de Overeenkomst volledig na te komen.
 2. In geval van tussentijdse annulering door een Consument van een Overeenkomst betreffende een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, kan de Consument in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst door De Blonde gemaakte kosten, vermeerderd met het honorarium van De Blonde naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende Diensten.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoeringstermijnen en (op)leveringstermijnen waartoe De Blonde zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is De Blonde mogelijk mede afhankelijk van derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan De Blonde toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van De Blonde opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan De Blonde toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van De Blonde niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever De Blonde Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en De Blonde na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien De Blonde voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is De Blonde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van De Blonde als gevolg van een aan De Blonde toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN WERK DOOR DE BLONDE

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt uitsluitend toepassing op de Overeenkomst die voorziet in de uitvoering van Werkzaamheden, al dan niet in combinatie met de levering van Producten door De Blonde.
 2. Op het moment dat door of namens De Blonde aan de Opdrachtgever wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
 3. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 4. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Opdrachtgever.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij De Blonde te worden ingediend.
 7. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de Opdrachtgever eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, zoals middels een door de Opdrachtgever ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor De Blonde uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 8. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot tijdige betaling aan De Blonde bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 9. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 15.7 onverlet.

Conformiteit en garantie

 1. De Opdrachtgever maakt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie.
 2. Een door De Blonde, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens De Blonde kunnen doen gelden in het kader van een consumentenkoop waarbij De Blonde Partij is.
 3. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, is De Blonde met betrekking tot deze Overeenkomst tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden.
 4. Garantie is slechts van toepassing bij aan de bestemming corresponderend gebruik van het (op)geleverde, mits gebruik plaats heeft gevonden conform de eventuele instructies van De Blonde en conform normaal en deugdelijk gebruik en onderhoud.
 5. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden of garantiebeperkingen, vervalt de eventueel toepasselijke garantie in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan De Blonde toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken na (op)levering ontstaan als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege De Blonde het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen (waaronder mede begrepen reparaties en herstellingen) aan het (op)geleverde door de Opdrachtgever zelf of door derden, die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van De Blonde of in opdracht van De Blonde zijn uitgevoerd.
 6. Voor een geldig beroep op garantie of een tekortkoming van De Blonde, dient de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 15.7, conform en binnen de termijn als bedoeld in lid 6, bij De Blonde te klagen en dient de Opdrachtgever De Blonde in de gelegenheid te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen zonder dat de Opdrachtgever of een derde in zijn opdracht intussen herstellingen heeft uitgevoerd of daartoe een poging heeft ondernomen. De Opdrachtgever is evenwel te allen tijde zelf aansprakelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om eventuele gevolgschade te vermijden of te beperken.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN DIENSTVERLENING

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening van De Blonde dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan De Blonde mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan De Blonde Schriftelijk te worden bevestigd, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van De Blonde en De Blonde niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de Opdrachtgever ter zake geleden schade.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij De Blonde te worden ingediend.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor De Blonde uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting en aansprakelijkheid voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. De Blonde is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Blonde onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien De Blonde bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Blonde is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst De Blonde ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door De Blonde in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is De Blonde gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door De Blonde op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die De Blonde ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien De Blonde de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die De Blonde nog op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1.    Het aanbod van De Blonde vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Alle door De Blonde vermelde en door de Opdrachtgever aan De Blonde verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld indien de Opdrachtgever een Consument is.

2.    Behoudens tegenbewijs is de administratie van De Blonde beslissend voor de vaststelling van de door de Opdrachtgever aan De Blonde verschuldigde bedragen.

3.    Onverminderd de eventueel tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen termijnbetalingen en behoudens voor zover ter zake niet uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is De Blonde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vorderen.

 1. De Blonde is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens De Blonde.
 2. Betalingen aan De Blonde dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door De Blonde op de factuur vermelde termijn, op de voor het overige op de factuur door De Blonde voorgeschreven wijze.
 3. De Blonde is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 4. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.    Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de Opdrachtgever een Consument is.

 1. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden of onvolledigheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en/of verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan De Blonde kan worden toegerekend.

2.    De Blonde draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, geen aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de Opdrachtgever zelf of derden dat indirect of direct gebaseerd is op adviezen of aanbevelingen van De Blonde, in welke vorm dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld.

3.    De Blonde is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. De Blonde is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Blonde in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Blonde aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Blonde toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van De Blonde is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Blonde betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Blonde nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Blonde afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Blonde dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

5.    Mocht De Blonde aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft De Blonde te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient De Blonde hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van De Blonde ter zake vervalt.

6.    De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens De Blonde bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij De Blonde heeft ingediend.

7.    In afwijking van het bepaalde in het vorige lid verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop waarbij De Blonde Partij is, niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat hetgeen in het kader van zodanige consumentenkoop is geleverd, niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan De Blonde.

8.    De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en eventuele medewerkers van De Blonde.

9.    In geval van een consumentenkoop waarbij De Blonde Partij is, strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

10.  De Opdrachtgever vrijwaart De Blonde van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan De Blonde toerekenbaar is. Indien De Blonde uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Blonde zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Blonde, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Blonde en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle eventueel door De Blonde geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht De Blonde hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan De Blonde of de door De Blonde aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Blonde is bij verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Indien De Blonde geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Opdrachtgever gehouden de nieuwgevormde zaken aan De Blonde te verpanden.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Behoudens voorafgaande Schriftelijke instemming van De Blonde, kan de Opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden.
 2. Op iedere Overeenkomst gesloten met De Blonde en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Blonde aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.